Kamajaya, L., Fitri, F., & Hariyadi, H. (2020). Rancang bangun sensor PH menggunakan gold – extended gate field effect transistor. JURNAL ELTEK, 18(1), 78-84. doi:10.33795/eltek.v18i1.216