Syamsuri, T., Kusuma, W., Putri, R., & Mukti K, H. (2020). Rancang bangun alat pemasang tali sandal menggunakan sistem pneumatik. JURNAL ELTEK, 18(2), 91-97. doi:10.33795/eltek.v18i2.253